سفر، ماهی و آب، زنبور و روباه؛ به هم ربط دارند شاید

نوشته های خوب گردشگری از سایتهای دیگر به طور خودکار می آیند. گهگاه خودم درباره چیزهایی که دوست دارم می نویسم. سفر کنید و لذت ببرید. ماهی بخورید و سالم بمانید. روباه و زنبور، سلامت محیط زیست ما را نشان می دهند. آب را همه می خواهند.